Page 2 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 2

Chỉ đạo biên soạn:


                        ĐÀO TRỌNG TRUYẾN
                    Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên                         Tham gia biên soạn:
              PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

                     CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN
                              2
   1   2   3   4   5   6   7