Page 7 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 7

TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN
                            NĂM 2018

               Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trong bối

            cảnh kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi, có nhiều cải thiện, song
            chứa đựng nhiều rủi ro, thách thức; hoạt động thương mại toàn cầu duy
            trì đà tăng trưởng nhưng đối mặt với nhiều khó khăn do căng thẳng
            thương mại Mỹ với Trung Quốc và các đối tác lớn khác như Liên minh
            châu Âu, Nhật Bản ngày càng gia tăng. Ở trong nước, sản xuất kinh

            doanh còn nhiều khó khăn, sức mua thị trường tăng thấp, giá cả các mặt
            hàng thiết yếu tăng cao áp lực lên lạm phát, thiên tai, lũ lụt liên tục xảy
            ra. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và
            nhân dân phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, trong
            năm 2018, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả
            chủ yếu sau:


               1. Tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

               Về tăng trưởng kinh tế: Năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì
            được tốc độ tăng trưởng khá, cả năm tăng 9,64% so với năm 2017, đây là
            năm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 10 năm từ năm
            2011 trở lại đây, trong đó là sự tiếp tục giữ được sự ổn định và phát triển

            của cả ba khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng;
            thương mại, dịch vụ.
               Trong sản xuất nông nghiệp, mặc dù diện tích gieo trồng cây hàng

            năm tiếp tục giảm xuống, song năng suất của hầu hết các loại cây trồng
            đều tăng so với năm trước như: lúa, nhãn, vải, cam, bưởi, chuối; hoạt
            động chăn nuôi cũng có nhiều thuận lợi do giá cả có xu hướng tăng, trên
            địa bàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra nên số lượng, sản lượng đàn gia
            súc, gia cầm đều tăng khá so với năm trước. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục
            duy trì và phát triển theo hướng thâm canh, tỉnh tiếp tục chuyển đổi một

            phần diện tích đất lúa hiệu quả thấp sang cây lâu năm và nuôi trồng thủy
            sản hiệu quả cao.
                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12