Page 7 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 7

TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƢNG YÊN
                           NĂM 2020


              Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,
            năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn
            2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-

            2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế
            giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
                                1
            làm kinh tế nước ta tăng trưởng chậm lại . Bên cạnh đó, ở trong nước, tình
            hình biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt có diễn biến phức tạp, dịch bệnh đối
            với đàn gia súc, gia cầm luôn có nguy cơ bùng phát, dịch tả lợn châu Phi
            năm 2019 đã xảy ra tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, hậu quả đến nay
            vẫn còn nặng nề, giá thịt lợn hơi tăng cao do thiếu nguồn cung, khả năng tái

            đàn chậm do giá lợn giống tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống
            nhân dân. Trước khó khăn, thách thức, với tinh thần “chống dịch như
            chống giặc” và thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch vừa
            phát triển kinh tế, xã hội; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân
            dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình dịch bệnh trên địa
            bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, phát triển kinh tế - xã hội đạt được

            những kết quả khá tích cực.
              1. Tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

              Về tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của

            Hưng Yên thấp hơn năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song so
            với các tỉnh trong vùng và trong khu vực thì vẫn là tỉnh có mức tăng
            trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,26% so với
            năm 2019, xếp thứ 5 của vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 11 của cả
            nước, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,53%; công nghiệp,
            xây dựng tăng 7,71%; dịch vụ tăng 4,46%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản
            phẩm tăng 4,76% so với năm 2019.
            1 GDP cả nước năm 2020 ước tính tăng 3,2%, là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020.

                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12