Page 3 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 3

LỜI NÓI ĐẦU              Để đáp ứng nhu cầu công tác nghiên cứu và quản lý của các cấp,

            các ngành, các đơn vị và cá nhân về kinh tế - xã hội của tỉnh, Cục Thống
            kê tỉnh Hưng Yên biên soạn và xuất bản cuốn "Niên giám Thống kê tỉnh
            Hưng Yên năm 2018". Cuốn Niên giám Thống kê phản ánh toàn diện

            động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua các chỉ tiêu
            thống kê hàng năm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đã được ban

            hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016
            của Thủ tướng Chính phủ.

              Các chỉ tiêu thống kê trong cuốn Niên giám được thu thập, tổng hợp,

            tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống
            kê hiện nay. Một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp đã được hiệu chỉnh theo
            số liệu của Tổng cục Thống kê công bố cho các tỉnh, thành phố.

              Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, nhất là

            trong quá trình thu thập, tổng hợp số liệu. Chúng tôi rất mong nhận được
            sự tham gia góp ý của các cấp, các ngành để Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
            nghiên cứu bổ sung, nâng cao chất lượng cho lần xuất bản sau.


              Mọi sự góp ý xin gửi theo địa chỉ: Phòng Thống kê Tổng hợp - Cục
            Thống kê tỉnh Hưng Yên, số 466 đường Nguyễn Văn Linh - thành phố
            Hưng Yên hoặc theo số điện thoại: 02213.863.914.


                              CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƢNG YÊN
                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8