Page 3 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 3

LỜI NÓI ĐẦU              Để đáp ứng nhu cầu công tác nghiên cứu và quản lý của các cấp,

            các ngành, các đơn vị và cá nhân về kinh tế - xã hội của tỉnh, Cục Thống
            kê tỉnh Hưng Yên biên soạn và xuất bản “Niên giám Thống kê tỉnh
            Hưng Yên năm 2020”. Cuốn Niên giám Thống kê phản ánh toàn diện

            động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua các chỉ tiêu
            thống kê hàng năm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đã được ban

            hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016
            của Thủ tướng Chính phủ.

              Các chỉ tiêu thống kê trong cuốn Niên giám được thu thập, tổng hợp,

            tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê
            hiện nay. Một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp đã được hiệu chỉnh theo số
            liệu của Tổng cục Thống kê công bố cho các tỉnh, thành phố.

              Quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót, nhất là

            trong quá trình thu thập, tổng hợp số liệu. Chúng tôi rất mong nhận
            được sự tham gia góp ý của các cấp, các ngành để Cục Thống kê tỉnh
            Hưng Yên nghiên cứu bổ sung, nâng cao chất lượng cho kỳ xuất bản sau.


              Mọi sự góp ý xin gửi theo địa chỉ: Phòng Thống kê Tổng hợp - Cục
            Thống kê tỉnh Hưng Yên, số 466 đường Nguyễn Văn Linh - thành phố
            Hưng Yên hoặc theo số điện thoại: 02213.863.914.


                              CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƢNG YÊN                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8