Page 5 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 5

MỤC LỤC
                          CONTENTS
             Phần                               Trang
             Part                               Page

                 Lời nói đầu                         3
                 Foreword                           4

              I.  Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2020      7

              II.   Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu
                 Administrative unit, Land and Climate            17

              III.  Dân số và Lao động
                 Population and Labour                    35

              IV.  Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng và Bảo hiểm
                 National accounts, State budget, Banking and Insurance   87

              V.  Đầu tư và Xây dựng - Investment and Construction      123

              VI.  Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở SXKD cá thể
                 Enterprise, Cooperative and Individual businness establishment  153

              VII.  Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
                 Agriculture, Forestry and Fishing             247

              VIII. Công nghiệp - Industry                  323

              IX.  Thương mại và Du lịch - Trade and Tourism         357
              X.  Chỉ số giá - Price index                  379

              XI.  Vận tải và Viễn thông
                 Transport and Telecommunications              405

              XII.  Giáo dục và đào tạo
                 Education and training                   427

              XIII. Y tế, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, Tư pháp
                 và Môi trường
                 Health, Sport, Living standards, Social order, safety, Justice
                 and Environment                      469


                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10