Page 5 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 5

MỤC LỤC
                          CONTENTS


             Phần                               Trang
             Part                               Page


                 Lời nói đầu                         3
                 Foreword                           4

              I.  Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2018      7
              II.   Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu
                 Administrative unit, Land and Climate            15

              III.  Dân số và Lao động
                 Population and Labour                    33

              IV.  Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm
                 National accounts, State budget and Insurance        79

              V.  Đầu tư và Xây dựng - Investment and Construction      107

              VI.  Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở SXKD cá thể
                 Enterprise, Cooperative and Individual businness establishment  137

              VII.  Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
                 Agriculture, Forestry and Fishing             231

              VIII. Công nghiệp - Industry                  305
              IX.  Thương mại và Du lịch - Trade and Tourism         337

              X.  Chỉ số giá - Price index                  353

              XI.  Vận tải, Bưu chính và Viễn thông
                 Transport, Postal services and Telecommunications     377

              XII.  Giáo dục, đào tạo và Khoa học, công nghệ
                 Education, training and Science, teachnology        397

              XIII. Y tế, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, Tư pháp
                 và Môi trường
                 Health, Sport, Living standards,Social order, safety, Justice
                 and Environment                      443


                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10