Page 8 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 8

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng khá, trong
            đó số lượng doanh nghiệp đăng ký mới và đi vào hoạt động tiếp tục tăng,
            nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động có quy mô lớn đã đóng góp
            quan trọng vào sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh. Hoạt động xây
            dựng tiếp tục phát triển mạnh, bên cạnh xây dựng nhà ở dân cư, năm
            2018 việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được tỉnh tiếp tục quan tâm đầu

            tư. Nhiều dự án đầu tư bất động sản, công trình giao thông trọng điểm, cơ
            sở hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị mới được xây dựng.

               Về thương mại, hoạt động bán buôn, bán lẻ tiếp tục duy trì tốc độ
            tăng khá. Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế của tỉnh duy trì được sự tăng
            trưởng khá trong những năm gần đây, đời sống nhân dân có nhiều cải
            thiện, nhu cầu tiêu dùng tăng; giá cả hàng hóa, dịch vụ tương đối ổn
            định. Các ngành dịch vụ phát triển, trong đó hoạt động kinh doanh bất
            động sản tăng mạnh, nhiều khu đô thị mới đang được xây dựng ở một số

            huyện, thành phố.
               Về cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo

            hướng tiến bộ, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng giảm
            xuống; công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ có xu hướng tăng
            lên. Năm 2018, cơ cấu kinh tế của tỉnh như sau: nông, lâm nghiệp thủy
            sản 10,58% (-0,35%); công nghiệp-xây dựng 51,56% (+0,55%); thương
            mại, dịch vụ 37,86% (-0,2%).

               Kết quả chuyển dịch cơ cấu gắn liền với chính sách phát triển kinh
            tế của tỉnh trong thời gian vừa qua, đó là phát huy cao nhất tiềm năng, lợi
            thế của địa phương; khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để duy

            trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước
            đột phá về kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp và dịch vụ; coi trọng
            phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới
            để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh
            công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm
            những lĩnh vực có lợi thế, có giá trị tăng cao, góp phần đẩy mạnh chuyển

            dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh
            của nền kinh tế.
                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13