Page 8 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 8

Xét về đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng kinh tế chung của
            tỉnh: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 5,88% tăng trưởng và
            đóng góp 0,37 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; khu
            vực công nghiệp, xây dựng chiếm 71,14% tăng trưởng và đóng góp 4,45
            điểm phần trăm; khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 17,66% tăng trưởng
            và đóng góp 1,11 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

            chiếm 5,32% tăng trường và đóng góp 0,33 điểm phần trăm vào tăng
            trưởng chung của toàn nền kinh tế.

              Quy mô và cơ cấu GRDP: năm 2020, GRDP theo giá hiện hành đạt
            99.875 tỷ đồng, trong đó: nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản
            chiếm 9,30%; công nghiệp và xây dựng 61,32%; thương mại và dịch vụ
            22,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6,62% hay thương mại, dịch
            vụ và thuế sản phẩm chiếm 29,38%. GRDP bình quân đầu người đạt 78,7
            triệu đồng/người/năm.

              2. Thu, chi ngân sách, ngân hàng

              Năm 2020, công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do tác động
            từ dịch Covid-19 và một số chính sách được Chính phủ triển khai nhằm

            khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2020, thu ngân sách nhà
            nước đạt 16.554 tỷ đồng, tăng 2,65% so với năm 2019, trong đó: thu nội địa
            đạt 13.174 tỷ đồng, tăng 7,03%; thu hải quan đạt 3.380 tỷ đồng, giảm
            11,46%.

              Chi ngân sách địa phương năm 2020 đạt 12.760 tỷ đồng, tăng 10,36%
            so với năm 2019, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 5.807 tỷ đồng, tăng
            14,78%; chi thường xuyên 6.953 tỷ đồng, tăng 6,93%.

              Tính đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng đạt
            95.870 tỷ đồng, tăng 14,58% so với năm 2019. Dư nợ cho vay tăng trưởng
            ổn định, năm 2020 dư nợ đạt 68.229 tỷ đồng, tăng 11,39%, trong đó: cho

            vay nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 21.137 tỷ đồng, tăng 1,19%, chiếm
            30,98% tổng dư nợ; cho vay công nghiệp và xây dựng đạt 21.905 tỷ đồng,
            tăng 22,70 %, chiếm 32,10% tổng dư nợ; cho vay thương mại, dịch vụ đạt
            25.187 tỷ đồng, tăng 11,88%, chiếm 36,92% tổng dư nợ.
                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13