Page 17 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 17

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
               ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE             Biểu                                Trang
             Table                               Page


              1  Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2020
                phân theo huyện/thị xã/thành phố
                Number of administrative units as of 31/12/2020 by district  23
              2  Hiện trạng sử dụng đất năm 2020
                Land use in 2020                        24
              3  Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất và
                phân theo huyện/thị xã/thành phố (Tính đến 31/12/2020)
                Land use by types of land and by district (As of 31/12/2020)  25

              4  Cơ cấu sử dụng đất phân theo loại đất
                và phân theo huyện/thị xã/thành phố (Tính đến 31/12/2020)
                Structure of used land by types of land and by district (As of 31/12/2020)  26

              5  Chỉ số biến động diện tích đất năm 2020 so với năm 2019 phân theo loại đất
                và phân theo huyện/thị xã/thành phố (Tính đến 31/12/2020)
                Change in natural land area index in 2020 compared to 2019
                by types of land and by district (As of 31/12/2020)      27

              6  Diện tích đất phân theo loại đất và phân theo huyện/thị xã/thành phố
                Land area by types of land and by district           28

              7  Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc
                Mean air temperature at station                29
              8  Số giờ nắng tại trạm quan trắc
                Monthly sunshine duration at station              30
              9  Lượng mưa tại trạm quan trắc
                Monthly rainfall at station                  31
             10  Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc
                Monthly mean humidity at station                32

             11  Mực nước trên sông Hồng (Trạm thủy văn Hưng Yên)
                Water level of Red river (Hungyen station)           33
                              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22