Page 12 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 12

Năm 2020, số cơ sở sản xuất công nghiệp toàn tỉnh là 20.716 cơ sở,
            tăng 270 cơ sở, tương ứng tăng 1,32% so với năm 2019. Phân theo loại
            hình kinh tế: loại hình nhà nước 3 cơ sở, giảm 1 cơ sở (giảm 25,0%);
            ngoài nhà nước 20.432 cơ sở (tập thể 19 cơ sở; tư nhân 1.793 cơ sở; cá thể
            18.620 cơ sở), tăng 251 cơ sở (tăng 1,24%); đầu tư nước ngoài có 281 cơ
            sở, tăng 20 cơ sở (tăng 7,66%). Phân theo ngành kinh tế: ngành khai
            khoáng 32 cơ sở; chế biến, chế tạo 20.012 cơ sở; sản xuất và phân phối
            điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 30 cơ sở; cung
            cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 642 cơ sở. Tổng
            số lao động sản xuất công nghiệp là 214.408 người, tăng 2,37% so với
            năm 2019. Trong đó, lao động trong khu vực nhà nước 1.433 người, giảm
            1,98%; khu vực ngoài nhà nước 130.780 người, tăng 1,42%; khu vực đầu

            tư nước ngoài 82.195 người, tăng 4,0%.
              Thƣơng mại, dịch vụ

              Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020
            đạt 42.158 tỷ đồng, tăng 6,70% so với năm 2019. Trong đó: doanh thu bán
            lẻ hàng hóa 29.801 tỷ đồng, tăng 9,18%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống
            và du lịch lữ hành 1.663 triệu đồng, giảm 11,59%; doanh thu dịch vụ khác
            đạt 10.693 tỷ đồng, tăng 3,47%.

              Về số lượng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh:
            đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 107 chợ được xếp hạng. Phân theo hạng,
            hạng 1 có 9 chợ, hạng 2 có 9 chợ, hạng 3 có 89 chợ. So với năm 2019, số
            lượng chợ phân theo hạng năm 2020 không thay đổi. Toàn tỉnh có 23 siêu
            thị, tăng 4 siêu thị, tương ứng tăng 21,05% so với năm 2019, trong đó, có 1
            siêu thị hạng 2 và 22 siêu thị hạng 3. Các siêu thị tập trung chủ yếu ở những
            huyện có mật độ dân cư cao và kinh tế phát triển: thành phố Hưng Yên có 7

            siêu thị, Văn Lâm 6 siêu thị, Mỹ Hào 3 siêu thị, Văn Giang 2 siêu thị, Yên
            Mỹ 1 siêu thị, Kim Động 4 siêu thị.

              Hoạt động vận tải
              Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động
            vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là hoạt động vận tải hành
            khách. Trong những tháng cuối năm 2020, ngành vận tải Hưng Yên đã có
            dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17