Page 12 - Niêm giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 12

chiếm 26,44%; chế biến thực phẩm chiếm 10,76%; sản xuất từ sản phẩm
            kim loại đúc sẵn 9,60%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 6,94%...

               Thương mại, dịch vụ
               Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt
            34.285 tỷ đồng, tăng 13,02% so với năm 2017. Trong đó: Doanh thu bán
            lẻ hàng hóa đạt 24.981 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng mức
            bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (chiếm 72,86%) và tăng 11,26% so
            với năm 2017. Một số nhóm ngành tăng chủ yếu như: lương thực, thực
            phẩm tăng 13,41%; hàng may mặc tăng 7,15%; nhóm vật phẩm văn hóa
            và giáo dục tăng 40,90%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,69%; hàng hóa
            khác tăng 24,09%.

               Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 1.675 tỷ
            đồng, chiếm 4,89% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng và
            tăng 9,42% so với năm 2017. Doanh thu dịch vụ khác đạt 7.629 tỷ đồng,
            chiếm tỷ trọng 22,25% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
            dịch vụ tiêu dùng và tăng 20,09% so với năm 2017.

                Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 107 chợ được xếp hạng, trong đó:
            hạng 1 có 9 chợ, hạng 2 có 9 chợ, hạng 3 có 89 chợ. Toàn tỉnh có 10 siêu
            thị, trong đó có 3 siêu thị hạng 2, 7 siêu thị hạng 3, các siêu thị tập trung
            chủ yếu ở những huyện có mật độ dân cư cao và kinh tế phát triển như
            Thành phố Hưng Yên, Mỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ...

               Hoạt động vận tải

               Vận tải hành khách năm 2018 đạt 14.832 nghìn lượt người vận
            chuyển và 862.619 nghìn lượt người luân chuyển, lần lượt tăng 14,37% về
            lượt người vận chuyển và tăng 11,34% về lượt người luân chuyển so với
            năm 2017. Trong đó: Vận tải hành khách đường bộ đạt 13.185 nghìn lượt
            người vận chuyển, tăng 14,85% và 860.118 nghìn lượt người luân chuyển,
            tăng 11,36%; đường thủy đạt 1.647 nghìn lượt người vận chuyển, tăng
            10,69% và 2.501 nghìn lượt người luân chuyển, tăng 12,57%.

               Vận tải hàng hóa năm 2018 đạt 30.900 nghìn tấn hàng hoá vận
            chuyển và 1.112.492 nghìn tấn hàng hoá luân chuyển, lần lượt tăng
            14,11% về tấn hàng hoá vận chuyển và tăng 13,72% về tấn hàng hoá
            luân chuyển so với năm 2017. Trong đó: vận tải đường bộ đạt 27.570                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17