Page 15 - Niêm giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 15

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU

               ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE             Biểu                                Trang
             Table                               Page

              1  Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2018 phân theo huyện/thành phố
                Number of administrative units as of 31/12/2018 by district  21
              2  Hiện trạng sử dụng đất năm 2018
                Land use in 2018                        22

              3  Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất và phân theo huyện/thành phố
                (Tính đến 31/12/2018)
                Land use by types of land and by district (As of 31/12/2018)  23
              4  Cơ cấu sử dụng đất phân theo loại đất và phân theo huyện/thành phố
                (Tính đến 31/12/2018)
                Structure of used land by types of land and by district (As of 31/12/2018)  24

              5  Chỉ số biến động diện tích đất năm 2018 so với năm 2017 phân theo loại
                đất và phân theo huyện/thành phố (Tính đến 31/12/2018)
                Change in natural land area index in 2018 compared to 2017
                by types of land and by district (As of 31/12/2018)      25
              6  Diện tích đất phân theo loại đất và phân theo huyện/thành phố
                Land area by types of land and by district           26

              7  Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc
                Mean air temperature at station                27

              8  Số giờ nắng tại trạm quan trắc
                Monthly sunshine duration at station              28

              9  Lượng mưa tại trạm quan trắc
                Monthly rainfall at station                  29

             10  Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc
                Monthly mean humidity at station                30

             11  Mực nước trên sông Hồng (Trạm thủy văn Hưng Yên)
                Water level of Red river (HungYen station)           31                              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20