Page 13 - Niêm giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 13

nghìn tấn hàng hoá vận chuyển, tăng 15,02% và 801.032 nghìn tấn hàng
            hoá luân chuyển, tăng 15,41%; vận tải đường sông đạt 3.330 nghìn tấn
            hàng hoá vận chuyển, tăng 7,04% và 311.460 nghìn tấn hàng hoá luân
            chuyển, tăng 9,61%.

               6. Một số hoạt động văn hóa, xã hội khác

               Dân số, lao động việc làm

               Năm 2018, dân số trung bình trên địa bàn tỉnh là 1.188.923 người,
            tăng 12.624 người (tăng 1,07%) so với năm 2017; tổng tỷ suất sinh đạt
            2,39 con/phụ nữ, tiếp tục duy trì ở mức sinh thay thế; tỷ số giới tính của
            trẻ em mới sinh là 132 bé trai/100 bé gái; tuổi thọ trung bình của dân số
            đạt 74,5 năm.

               Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 711.897 người, tăng 6.876

            người so với năm 2017; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong
            các loại hình kinh tế là 703.705 người, tăng 6.619 người; tỷ lệ lao động
            đang làm việc đã qua đào tạo đạt 23,36%; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng
            lao động trong độ tuổi là 1,14%; tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao
            động trong độ tuổi là 4,35%.

               Đời sống dân cư

               Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.419 nghìn đồng/người/tháng,
            trong đó khu vực thành thị đạt 4.253 nghìn đồng; khu vực nông thôn đạt
            3.324 nghìn đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp
            dụng cho giai đoạn 2016-2020 giảm từ 3,40% năm 2017 xuống còn
            2,55% năm 2018.

               Giáo dục, đào tạo

               Toàn tỉnh có 188 trường mầm non; 166 trường tiểu học; 169 trường
            trung học cơ sở; 37 trường trung học phổ thông; 2 trường phổ thông cơ
            sở (cấp 1+2); 3 trường phổ thông (cấp 1+2+3). Có 4.187 giáo viên mẫu
            giáo; 4.400 giáo viên tiểu học; 4.034 giáo viên trung học cơ sở; 1.876
            giáo viên trung học phổ thông. 100% giáo viên phổ thông đạt chuẩn trở
            lên. Có 74.257 trẻ em đi học mầm non; cấp tiểu học có 112.465 học sinh;

            cấp trung học cơ sở có 69.368 học sinh; cấp trung học phổ thông có                              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18