Page 10 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 10

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 12 năm 2020
            tăng 31,0% so với cùng kỳ năm 2019; bình quân năm 2020 tăng 29,38%
            so với bình quân năm 2019. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2020 tăng
            0,02% so với cùng kỳ năm 2019; bình quân năm 2020 tăng 0,15% so với
            bình quân năm 2019.

              5. Kết quả sản xuất một số ngành, lĩnh vực

              Nông nghiệp và thủy sản
              Trồng trọt: Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn

            tỉnh đạt 79.364 ha; giảm 7,03%, tương đương giảm 6.001 ha so với cùng
            kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm chủ yếu trên cây
            lúa (diện tích gieo trồng lúa 58.736 ha, giảm 6,74%, tương ứng giảm
            4.247 ha so với năm 2019) do chuyển đổi đất trồng từ cây hàng năm sang
            cây ăn quả, do chuyển mục đích sang sản xuất phi nông nghiệp khá lớn
            (chủ yếu là đất xây dựng các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh); do
            ô nhiễm, do người dân chọn hướng đi làm công nhân thay cho sản xuất
            nông nghiệp cũng khiến diện tích đất gieo trồng giảm đáng kể. Mặt khác,
            chi phí sản xuất như: giống, phân bón, công làm đất tăng cao; trong khi
            giá bán sản phẩm một số cây trồng không tăng nhiều đã ảnh hưởng đến
            đầu tư thâm canh và mở rộng diện tích gieo trồng.

              Sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh năm 2020 đạt 394.073 tấn,
            giảm 40.928 tấn (giảm 9,41%) so với năm 2019. Trong đó: Sản lượng lúa
            369.449 tấn, giảm 34.006 tấn (giảm 8,43%); ngô 24.624 tấn, giảm 6.922
            tấn (giảm 21,94%). Sản lượng một số cây hàng năm khác như sau: khoai
            lang 6.126 tấn, giảm 499 tấn (giảm 7,53%); đậu tương 1.224 tấn, giảm
            557 tấn (giảm 31,27%);... Nguyên nhân sản lượng giảm chủ yếu là do diện
            tích gieo trồng giảm.

              Năm 2020, tổng diện tích hiện có các loại cây lâu năm đạt 15.216 ha,
            tăng 1.170 ha (tăng 8,33%) so với năm 2019. Trong đó, diện tích tăng chủ
            yếu là cây ăn quả, tăng 1.058 ha. Diện tích hiện có và sản lượng một số cây
            ăn quả chính trên địa bàn tỉnh như sau: diện tích nhãn 4.665 ha, tăng 3,43%,
            sản lượng nhãn đạt 46.207 tấn, tăng 46,69%; diện tích cam, quýt 2.084 ha,
            tăng 13,88%, sản lượng cam, quýt 35.528 tấn, tăng 10,51%; diện tích
            chuối 2.625 ha, tăng 4,75%, sản lượng chuối 70.160 tấn, tăng 7,52%; diện                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15