Page 9 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 9

2. Thu, chi ngân sách, ngân hàng
               Năm 2018, thu ngân sách Nhà nước đạt 13.318 tỷ đồng, tăng

            10,31% so với năm 2017, trong đó: thu nội địa đạt 9.976 tỷ đồng, tăng
            14,72%; thu hải quan đạt 3.341 tỷ đồng, giảm 1,03%.
               Chi ngân sách địa phương năm 2018 đạt 9.810 tỷ đồng, tăng 8,29%
            so với năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 3.714 tỷ đồng, tăng
            14,37%; chi thường xuyên 6.096 tỷ đồng, tăng 4,90%.

               Tính đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng đạt
            72.925,6 tỷ đồng, tăng 13,04% so với năm 2017. Dư nợ cho vay tăng trưởng
            ổn định, năm 2018 dư nợ đạt 55.880,9 tỷ đồng, tăng 11,80%, trong đó: cho
            vay nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 20.363,9 tỷ đồng, tăng 7,02%, chiếm
            36,44% tổng dư nợ; cho vay công nghiệp và xây dựng đạt 17.531,0 tỷ đồng,
            tăng 22,43%, chiếm 31,37% tổng dư nợ; cho vay thương mại, dịch vụ đạt
            17.986,0 tỷ đồng, tăng 8,13%, chiếm 32,19% tổng dư nợ.

               3. Hoạt động đầu tƣ phát triển
               Năm 2018, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 31.538,7 tỷ
            đồng, tăng 11,05% so với năm 2017, bằng 47,97% tổng sản phẩm trên
            địa bàn tỉnh, trong đó đầu tư chủ yếu vào khu vực công nghiệp, xây dựng
            chiếm 40,95% tổng vốn đầu tư (công nghiệp 38,46%); thương mại, dịch
            vụ 55,0% (khu vực nhà ở dân cư chiếm 27,09%); còn khu vực nông
            nghiệp chỉ chiếm 4,05% tổng vốn đầu tư.

               Tính đến ngày 31/12/2018, lũy kế các dự án đầu tư nước ngoài còn
            hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 422 dự án với tổng vốn đăng ký 4.357 triệu
            USD. Các quốc gia và vùng lãnh thổ có số dự án, vốn đầu tư chủ yếu là:
            Thứ nhất là Nhật Bản có 153 dự án, vốn đăng ký là 2.858 triệu USD, chiếm
            65,58% tổng vốn đăng ký; thứ hai là Hàn Quốc có 128 dự án, vốn đăng ký
            649 triệu USD, chiếm 14,89% tổng vốn đăng ký; thứ ba là Trung Quốc có
            61 dự án, vốn đăng ký 212 triệu USD, chiếm 4,87% tổng số vốn đăng ký.


               4. Chỉ số giá tiêu dùng
               Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 tăng 4,42% so với bình
            quân năm 2017. Trong đó, chỉ số giá của hầu hết các nhóm hàng hóa,

            dịch vụ đều tăng so với năm trước, tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế
            - tăng 17,32%, nguyên nhân chủ yếu do sự điều chỉnh giá các loại dịch                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14