Page 11 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 11

tích bưởi, bòng 1.816 ha, tăng 11,48%, sản lượng bưởi, bòng 24.289 tấn,
            tăng 6,53%. Các loại cây ăn quả này được trồng tập trung tại huyện Văn
            Giang, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên và đang
            được phát triển mở rộng trồng ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.
              Chăn nuôi: Năm 2020, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

            cơ bản được kiểm soát, đặc biệt dịch tả châu Phi trên đàn lợn. Nhiều trang
            trại, gia trại và hộ nuôi lợn đã đẩy mạnh tái đàn, phục hồi sản xuất. Các
            địa phương trong tỉnh đã tăng cường cơ cấu lại ngành chăn nuôi, đa dạng
            hóa vật nuôi, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản
            để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn, đồng thời thực hiện các biện pháp
            để bình ổn giá thịt lợn. Đàn lợn của tỉnh đạt 455.563 con, tăng 19.742 con
            (tăng 4,53%) so với cùng thời điểm năm 2019, sản lượng thịt lợn hơi xuất
            chuồng 86.750 tấn, giảm 8,33%; đàn trâu 4.015 con, tăng 49,26%, sản
            lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 376 tấn, tăng 39,26%; đàn bò 31.850 con,
            giảm 11,02%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 3.521 tấn, tăng 4,33%;
            đàn gia cầm 9.938 nghìn con, tăng 4,01%, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất
            chuồng 37.994 tấn, tăng 10,95%.

              Thủy sản: Năm 2020, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh
            phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Diện tích nuôi trồng thủy
            sản 5.688 ha, giảm 7 ha (giảm 0,13%); sản lượng thủy sản nuôi trồng
            47.601 tấn, tăng 2.322 tấn, tương đương tăng 5,13% so với năm 2019.

              Sản xuất công nghiệp
              Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song sản xuất công
            nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giữa được ổn định và có tốc độ tăng trưởng
            khá so với cả nước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2020 của
            tỉnh tăng 7,18% so với năm 2019. Trong đó: Ngành khai khoáng (cát) tăng
            7,21%; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,86%; ngành sản xuất và phân phối
            điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 9,57%;
            ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng

            13,65%. Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với năm 2019 như:
            giấy bìa các loại tăng 5,56%; bao bì bằng chất dẻo tăng 7,49%; thép các
            loại tăng 14,83%; dây điện đơn dạng cuộn tăng 10,67%; tủ lạnh, tủ đá tăng
            7,28%; điện thương phẩm tăng 8,78%; nước máy thương phẩm, tăng
            12,06%;…


                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16