Page 11 - Niêm giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 11

tập trung tại huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng
            Yên và đang được phát triển mở rộng trồng ở hầu hết các địa phương
            trong tỉnh.

               Chăn nuôi: Năm 2018, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn
            định, giá thịt lợn hơi xuất chuồng có xu hướng tăng so với năm 2017,
            dịch bệnh không xảy ra nên đàn gia súc, gia cầm tăng cả về số lượng và
            sản lượng. Đàn trâu 2.721 con, tăng 0,48%; đàn bò 35.385 con, tăng
            0,75%; đàn lợn 649.505 con, tăng 12,92%; đàn gia cầm 8.735 nghìn con,
            tăng 4,30%. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng cả năm 2018 đạt 263
            tấn, tăng 0,77%; thịt bò hơi 3.150 tấn, tăng 2,22%; thịt lợn hơi
            112.830 tấn, tăng 1,06%; thịt gia cầm 28.095 tấn, tăng 2,71%.
               Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 5.661 ha, chủ yếu là
            nuôi thâm canh và bán thâm canh. Sản lượng thủy sản đạt 41.485 tấn,
            tăng 6,63% so với năm 2017, trong đó: sản lượng thủy sản nuôi trồng

            40.795 tấn, sản lượng thủy sản khai thác 690 tấn.
               Sản xuất công nghiệp

               Sản xuất công nghiệp trên địa bản tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ
            phát triển, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2018 tăng
            10,93% so với năm 2017. Trong đó: Ngành khai khoáng (cát) giảm
            6,69%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,69%; ngành sản xuất và phân
            phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng
            14,64%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước
            thải tăng 16,26%. Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với năm
            2017 như: Quần áo may sẵn tăng 13,54%; thức ăn cho gia súc, gia cầm
            tăng 18,16%; bao bì bằng giấy tăng 10,90%; bao bì bằng chất dẻo tăng
            12,0%; các sản phẩm plastic khác tăng 15,48%; thép cán các loại tăng
            10,80%; dây điện đơn dạng cuộn tăng 7,01%; tủ lạnh, tủ đá tăng 9,0%;
            điện thương phẩm tăng 8,0%; nước máy thương phẩm tăng 55,0%.

               Tổng số lao động sản xuất công nghiệp là 203,5 nghìn người,
            chiếm 28,92% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế, trong
            đó, chủ yếu tập trung ở khu vực ngoài Nhà nước với tổng số 123,3 nghìn
            người, chiếm 60,60%; khu vực đầu tư nước ngoài 78,6 nghìn người,
            chiếm 38,61%; khu vực Nhà nước chỉ chiếm 0,79%. Chia theo ngành
            kinh tế, lao động chủ yếu tập trung ở các ngành: sản xuất trang phục                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16